Nxitja e kerkimit shkencor

Për të përmirësuar disponueshmërinë e informacionit mbi sëmundjet e rralla dhe mundësitë e kujdesit shëndetësor për pacientët, të gjithë kategorive të punonjësve të kujdesit shëndetësor, si dhe ekspertë të tjerë të përfshirë në trajtimin e pacientëve me sëmundje të rralla dhe familjëve të tyre.

Rekomandime
– Mbështetja e burimeve të informacionit në dispozicion të ekspertëve dhe pacientëve.

– Identifikimi, koordinimi dhe mbështetja e burimeve ekzistuese të informacionit mbi sëmundjet e rralla.

– Të inkurajohen institucionet akademike, shoqatat profesionale, qendrat shkencore dhe kërkimore dhe organizatat e pacientëve që të punojnë së bashku për të promovuar dhe përhapur njohuritë mbi burimet e disponueshme të informacionit për sëmundjet e rralla.