Dita e Sëmundjeve të Rralla zhvillohet në ditën e fundit të shkurtit të çdo viti. Objektivi kryesor i Ditës së Sëmundjeve të Rralla është rritja e ndërgjegjësimit të publikut të gjerë dhe vendimmarrësve në lidhje me sëmundjet e rralla dhe ndikimin e tyre në jetën e pacientëve.

Fushata në radhë të parë synon publikun dhe gjithashtu kërkon të rrisë ndërgjegjësimin midis hartuesve të politikave, përfaqësuesit e industrisë, hulumtuesit, profesionistët shëndetësorë dhe kushdo që ka një interes në sëmundjet e rralla.

Ndërgjegjësimi për sëmundjet e rralla është shumë i rëndësishme, sepse 1 në 20 persona ne gjithe botën jetojnë me një sëmundje të rrallë. Përkundër kësaj, për shumicën e sëmundjeve të rralla nuk ka shërim dhe shumë prej tyre nuk janë të diagnostikuara. Dita e Sëmundjeve të Rralla përmirëson njohuritë e publikut të përgjithshëm për sëmundjet e rralla, duke inkurajuar kërkuesit dhe vendimmarrësit që të shikojnë nevojat e atyre që jetojnë me sëmundje të rralla.

Burimi: EURORDIS